MISJA

STPN powstało w 2006 roku, przejmując funkcje i zadania Rady Trenerów PZPN. STPN jest statutowym członkiem PZPN i wg aktualnych zapisów nasze środowisko trenerskie na Walnym Zebraniu Delegatów PZPN reprezentuje trzech przedstawicieli.


Podstawowym zadaniem STPN jest integracja środowiska trenerskiego, całego, niezależnie od poziomu posiadanych kompetencji zawodowych. Integracja ta w najbliższych latach – w opinii Zarządu STPN – powinna pójść w kierunku odbudowania prestiżu i znaczenia zawodu trenera piłki nożnej. Aż do pełnej jego regulacji poprzez przyjęcie przez Sejm RP Ustawy o zawodzie trenera. Na wzór zawodu nauczyciela wf, lekarza czy fizjoterapeuty – czyli specjalistów, z którymi bardzo często My – Trenerzy piłki nożnej – współpracujemy.
STPN uważa, że deregulacja zawodu trenera sportu, wprowadzona Ustawą Deregulacyjną z 2013 roku, jest złym rozwiązaniem. Trzeba dążyć do dobrej zmiany w tym zakresie, co spowoduje korzystne konsekwencje w zakresie opieki socjalnej, zdrowotnej i emerytalnej Nas wszystkich.


Nasza misja to także ciągła troska o doskonalenie zawodowe trenerów i instruktorów piłki nożnej. Widzimy tutaj duży i różnorodny potencjał możliwości. Obok kursów kształcenia, zgodnych z Konwencją Trenerską UEFA, [których to, z niezrozumiałych powodów nie mamy prawa organizować i prowadzić], pilnego wsparcia wymaga dokształcanie w zakresie coraz liczniejszych naszych specjalizacji zawodowych. Takich jak: trener-analityk, trener przygotowania motorycznego, trener koordynator, trener metodyk, trener doskonalenia technicznego czy trener odpowiadający za skauting personalny lub taktyczny.


Konferencje, seminaria, warsztaty i inne, krótkie formy dydaktyczne, powinny tutaj dominować jako formuła organizacyjna. Natomiast merytorycznie takie szkoleniowe wydarzenia powinny być firmowane przez wybitnych specjalistów, zarówno z Polski jak i z Europy. Deklarujemy organizację takich wydarzeń.


Reprezentujemy nasze środowisko w Europejskim Stowarzyszeniu Trenerów Piłki Nożnej [AEFCA – Alliance of European Football Coaches Associations]. W 2010 roku odbyło się w Warszawie, w Sheratonie, XXXI Sympozjum AEFCA, któremu ramy merytoryczne nadało motto:  “ What can we learn from the 2010 FIFA World Cup? ”.  To wielkie wydarzenie, którego byliśmy wspólnie z PZPN i AEFCA współorganizatorem, a w którym uczestniczyli przedstawiciele 39 narodowych stowarzyszeń trenerskich i wielu zaproszonych gości, było chyba najlepszym przykładem wzorcowej współpracy WSZYSTKICH na rzecz upowszechniania europejskiej wiedzy z zakresu piłki nożnej.
 Mamy w gronie AEFCA wielu Przyjaciół, z dr J. Vengloše’m [honorowym Prezesem AEFCA] na czele.  Chętnie będziemy korzystać z tej drogi edukacyjnej, o ile otrzymamy wsparcie na jej zorganizowanie. A tymczasem zapraszamy do zakładki MATERIAŁY SZKOLENIOWE, w której przypominamy wydarzenia z wyżej opisanego, XXXI Seminarium AEFCA.


Odrębnym zagadnieniem jest organizacja stażów trenerskich, bardzo istotnego i ważnego momentu w zdobywaniu doświadczenia trenerskiego. Mamy w tym zakresie spore doświadczenie [staże m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań, Wiśle Kraków czy we francuskim St. Etienne], ale także i ambitne plany.  Postrzegamy to zagadnienie jako istotny moment naszej misji i profilu naszego działania.
Zakładamy, że podstawowym forum wymiany Naszych poglądów będzie strona internetowa STPN, wraz z towarzyszącymi jej mediami społecznościowymi, takimi jak  twitter czy facebook.


Naszą powinnością jest też wsparcie prawne Naszych Członków. I wspieranie  Was w trudnych sprawach, które prowadzone są przez jurysdykcyjne organy PZPN [komisja dyscyplinarna czy sąd polubowny PZPN]. Przedstawiciele Zarządu i współpracujący z nami prawnicy nie odmówią Wam pomocy.


Takie są w ogólnym zarysie nasze cele i kierunki działania.


Zapraszamy do wspólnej, w zakresie ich realizacji, pracy.