Statut

§1
1. Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej, zwane dalej w skrócie „STPN” – jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W kontaktach międzynarodowych STPN obok nawy w języku polskim używa nazwy w języku angielskim „Polish Football Coaches Association”
2. STPN posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
3. STPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Czas trwania STPN jest nieograniczony.
5. STPN może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, w szczególności może być członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6. STPN działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
7. Przy wykonywaniu swoich zadań STPN przestrzega statuty, regulaminy, inne przepisy PZPN, FIFA i UEFA.
8. STPN samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania.
9.Wszyscy członkowie STPN zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji Statut STPN oraz statuty, regulaminy, decyzje oraz kodeksy etyczne FIFA, UEFA i PZPN.
10. STPN posiada odznakę organizacyjną i emblemat (logo). Zarząd STPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki organizacyjnej i emblematu (logo).
11. STPN używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
12. STPN jest organizacją neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów etnicznych, płci, języka, religii, polityki lub innego powodu jest zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z STPN.

§ 2
1. Celem STPN jest:
a. udział w rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej w Polsce w zakresie nie zastrzeżonym na wyłączność na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej,
b. podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,
c. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków STPN,
d. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej STPN w tym na doskonalenie zawodowe członków STPN oraz trenerów piłki nożnej.
2. STPN realizuje swoje cele przez:
a. udział wspólnie z PZPN w opracowywaniu kierunków rozwoju szkolenia w zakresie sportu piłki nożnej w kraju, w tym także w piłce halowej i plażowej (mężczyzn i kobiet),
b. współpracę w realizacji celów i zadań z PZPN, FIFA i UEFA, oraz podmiotami zarządzającymi profesjonalnymi rozgrywkami piłki nożnej.
c. stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków STPN,
d. prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności STPN oraz dyscypliny piłki nożnej,
e. podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych, zaś w szczególności na organizowanie procesu szkolenia Członków STPN w tym także staży w krajowych i zagranicznych klubach piłkarskich,
f. zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla procesu szkolenia w dziedzinie sportu piłki nożnej w kraju i za granicą,
g. współudział w procesie udzielania licencji, trenerom i instruktorom piłkarskim,
h. prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej,
i. ponoszenie kosztów reprezentowania STPN w relacjach z organizacjami piłkarskimi (międzynarodowymi i krajowymi) oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów podróży oraz pobytu gości STPN w kraju i za granicą,
j. dofinansowanie wyjazdów trenerów i instruktorów piłkarskich na zagraniczne staże oraz obserwacje w tym także na mecze reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych,
k. przyznawanie nagród i zapomóg dla trenerów i instruktorów piłki nożnej,
l. finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju zawodowego trenerów i instruktorów piłki nożnej,
ł. ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów piłki nożnej, na zasadach określonych z PZPN.
3. STPN prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze. Członkowie STPN podlegają władzy jurysdykcyjnej PZPN.
4. STPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. W celu prowadzenia działalności określonej w §2 ust. 6 STPN może powoływać zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
§ 3

1. Siedziba STPN znajduje się w Warszawie.
2. STPN może wykonywać swoją działalność na terenie na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§4
Członkiem STPN może być każda osoba fizyczna, zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innego Państwa.

§5
Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków STPN na podstawie decyzji Zarządu STPN, jeśli łącznie: – posiada zdolność do czynności prawnych; – posiada dyplom trenera lub instruktora piłki nożnej; – złożyła pisemną deklarację członkowską.

§ 6

1. Zarząd STPN podejmuje decyzje o wpisaniu w poczet członków STPN lub odmawia w terminie 30 dni od dnia najbliższego zebrania Zarządu STPN po złożeniu deklaracji.
2. Decyzja odmawiająca wpisu winna być sporządzona na piśmie z podaniem uzasadnienia. Decyzję tę doręcza się wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Od każdej odmownej decyzji Zarządu STPN w zakresie przyjęcia w poczet członków STPN, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania STPN w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu STPN. Zarząd może rozpatrzyć odwołanie pozytywnie i nie przekazywać sprawy pod obrady Walnego Zebrania STPN.

§ 7

Członkom STPN przysługuje prawo:
1) korzystania ze wszystkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji STPN, na zasadach określonych przez Zarząd STPN lub Uchwałą Walnego Zebrania STPN,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu STPN na zasadach określonych niniejszym Statutem,
3) biernego i czynnego prawa wyborczego do wszystkich władz statutowych STPN na zasadach określonych Statutem,
4) korzystania z pomocy prawnej i ekonomicznej STPN w zakresie związanym z wykonywaną działalnością trenera lub instruktora piłki nożnej
§ 8

Do obowiązków członka STPN należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał władz statutowych STPN oraz PZPN, FIFA i UEFA,
2) czynny udział w realizacji celów STPN,
3) świadczenie nieodpłatnych lub odpłatnych usług na rzecz STPN ułatwiających jego funkcjonowanie,
4) opłacanie składek członkowskich.
§ 9

1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do płacenia rocznej składki członkowskiej w terminie od dnia 01 lipca do końca roku kalendarzowego i w wysokości nie niższej niż wynikająca z uchwały Walnego Zebrania STPN w przedmiocie składek członkowskich.
2. Zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez członka STPN za okres, co najmniej 30 dni stanowi podstawę do skreślenia przez Zarząd STPN z listy członków.

§ 10

1. Członkostwo w STPN ustaje na skutek:
a) wystąpienia,
b) skreślenia,
c) wykluczenia.
2. Wystąpienie z STPN winno być zgłoszone pisemnie do Zarządu STPN przy czym Członek występujący zobowiązany jest do zakończenia i rozliczenia wszystkich prac przyjętych na siebie oraz uregulowania wszystkich zobowiązań wobec STPN.
3. Skreślenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w razie:
a) śmierci członka,
b) zalegania z płatnością składek członkowskich,
c) rażącego naruszenia niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz STPN lub PZPN, FIFA i UEFA.
4. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku, gdy z winy członka dalsze jego pozostawanie w STPN nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwał władz STPN lub zasadami współżycia społecznego.
5. W szczególności przyczyną wykluczenia może być umyślna działalność na szkodę STPN lub popełnienie przestępstwa umyślnego, jeżeli jego popełnienie ma związek z członkostwem w STPN i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także działanie naruszająca dobre imię STPN lub Jego Członków.
6. Stowarzyszenie dokonuje skreślenia lub wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na wniosek, co najmniej trzech innych członków STPN, przy czym § 6 ust. 2 i 3 Statutu stosuje się odpowiednio.
7. Z chwilą doręczenia członkowi decyzji o wykluczeniu jest on pozbawiony prawa do pełnienia wszelkich funkcji i sprawowania obowiązków w STPN.
8. Członek, którego członkostwo w STPN ustaje obowiązany jest w ciągu 14 dni przekazać Zarządowi STPN wszelkie sprawy, które były mu powierzone do wykonania, w szczególności środki pieniężne i dokumenty związane z prowadzonymi sprawami.
9. Od decyzji Zarządu STPN skreślonemu bądź wykluczonemu członkowi służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu STPN.

§ 11

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem STPN w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku STPN na rzecz Jego Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu STPN,
4) dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie STPN, członkowie Jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 12

Władzami STPN są:
1.Walne Zebranie Członków STPN.
2.Zarząd Stowarzyszenia.
3.Komisja Rewizyjna.
§ 13

1.Walne Zebranie Członków STPN zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą STPN.
2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd STPN.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd STPN z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 liczby członków STPN albo na wniosek Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie zwołane w tym trybie powinno się odbyć w terminie 8 tygodni od daty podjęcia decyzji lub zgłoszenia pisemnego żądania określającego cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego zebrania. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomieni powinno zawierać wskazanie, co do czasu i miejsca obrad oraz porządek obrad.
§ 14
1.Walne Zebranie może odbywać się jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
2.Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku funkcjonowania STPN.
3.Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz na cztery lata.
§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie programów działania i wytyczanie kierunków rozwoju STPN, 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej STPN,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej,
4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie statutu STPN i dokonywanie w tym statucie zmian,
6)                  uchwalanie regulaminów oraz powoływanie komisji Walnego Zgromadzenia, 7)                  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu STPN, 8)                  podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, 9)                  podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania lub likwidacji STPN, 10)              ustalanie wysokości składek członkowskich, 11)              podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. § 16 1.                   Zarząd STPN, co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania ogłasza w siedzibie STPN o jego miejscu, terminie i porządku obrad. 2.                   Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania winno zawierać wskazanie, co do czasu i miejsca obrad oraz porządek obrad. § 17 1.                   Z zastrzeżeniem ust. 4, Walne Zebranie Członków należycie zwołane jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli obecnych na nim będzie, co najmniej połowa członków STPN. 2.                   Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków obecnych będzie mniej niż połowa członków STPN Zarząd może ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie, podając jednocześnie godzinę rozpoczęcia obrad w drugim terminie. 3.                   Drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania nie powinien następować wcześniej niż po upływie pół godziny licząc od pierwszego terminu rozpoczęcia obrad. 4.                   Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na ilość członków biorących udział w tym Zebraniu. § 18 1.                   Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2.                   Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Jedynie uchwały w sprawie rozwiązania lub likwidacji STPN wymagają obecności minimum dwóch trzecich członków i zapaść mogą jedynie przy kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów. § 19 1.                   Głosowania na Walnym Zebraniu są jawne za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych z wyjątkiem wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. 2.                   Na żądanie jednej czwartej obecnych uprawnionych do głosowania zarządzane jest głosowanie tajne. § 20 Walne Zebranie wyłania spośród grona obecnych Członków Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. § 21 1.                   Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. 2.                   Protokół powinien zawierać datę, miejsce obrad, listę obecności uprawnionych do głosowania, porządek obrad. Wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, powzięte uchwały oraz wyniki głosowania. § 22 1.                   Zarząd STPN jest organem zarządzającym STPN i odpowiada przed Walnym Zebraniem za wykonywanie swoich obowiązków. 2.                   Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Mandat członków Zarządu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3.                   Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu: a)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, b)    pisemnej rezygnacji, c)    odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 4.    W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Zarząd dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji, spośród kandydatów, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków, pochodzących z wyborów. 5.    W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu, Zarząd zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. 7. Zarząd działa w oparciu o opracowany i uchwalony przez siebie regulamin prac Zarządu. § 23 Zarząd Stowarzyszenia składa się od pięciu do dziewięciu członków powołanych przez Walne Zebranie. § 24 1.                   W ciągu siedmiu dni od daty Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Przewodniczący Walnego Zebrania zwołuje zebranie członków zarządu Stowarzyszenia, na którym następuje ukonstytuowanie się Zarządu STPN. 2.                   Na zebraniu Członków Zarządu, o którym mowa w ust. 1 Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz ewentualnie Skarbnika. 3.                   Kolejne Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innych dwóch Członków Zarządu albo na wniosek Komisji Rewizyjnej. 4.                   Zebrania Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. § 25 1.                   Zarząd STPN reprezentuje STPN na zewnątrz. 2.                   Do składania oświadczeń woli w imieniu STPN, w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu STPN, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu STPN. 3.                   W okresie między posiedzeniami Zarządu decyzje w sprawach niecierpiących zwłoki, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu STPN, może podejmować Prezes lub Wiceprezes. § 26 Do kompetencji Zarządu STPN należy w szczególności: 1)                  wykonywanie uchwał Walnych Zebrań, 2)                  zwoływanie Walnych Zebrań, 3)                  przedstawianie sprawozdań ze swojej pracy wobec Walnych Zebrań i Komisji Rewizyjnej, 4)                  kierowanie bieżącą działalnością STPN, 5)                  uchwalanie regulaminów wewnętrznych oraz struktury organizacyjnej STPN, 6)                  przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz stwierdzanie wystąpienia ze STPN, 7)                  ustalanie budżetu STPN, 8)                  ustalanie zasad zatrudniania pracowników STPN, 9)                  ustalanie zasad korzystania przez Członków z bazy i majątku STPN, 10)              wykonywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej, 11)              składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności STPN. § 27 Zarząd STPN gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia. § 28 Posiedzenia Zarządu STPN zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu STPN lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. § 29 Zarząd STPN podejmuje swoje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej trzech Członków, jeżeli wszyscy Członkowie zostali o posiedzeniu powiadomieni. § 30 1.                   Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej. § 31 1.                   Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych na cztery lata przez Walne Zebranie. 2.                   Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 3.                   Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: a)    ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, b)    pisemnej rezygnacji, c)    odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 4.    W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna dokonuje kooptacji do swojego składu nowych osób na okres do upływu kadencji, spośród kandydatów, którzy w wyborach do komisji rewizyjnej uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków, pochodzących z wyboru. 5.    W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. 7.            Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej: a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 9. Walne Zebranie może, w drodze uchwały, określić czynności, z tytułu których członkom Komisji Rewizyjnej przysługiwać może rekompensata poniesionych wydatków oraz nagrody okresowe. § 32 1.                   Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy sprawozdanie kontroli wewnętrznej, a w szczególności: a)                                          kontrola całokształtu działalności STPN, zwłaszcza jego gospodarki i finansów, b)                                          stwierdzanie legalności, celowości, gospodarności działania oraz przedstawiania Zarządowi STPN wyników kontroli wraz z uwagami i wnioskami, c)                                           badanie rocznego sprawozdania Zarządu i składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z wyników tego badania, d)                                          składanie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym STPN wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu STPN. 2.                   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. 3.                   Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. § 33 Majątek STPN stanowią: i.          rzeczy ruchome, ii.          nieruchomości, iii.          środki finansowe, iv.          dobra niematerialne STPN. § 34 Majątek STPN powstaje z: 1)                  składek członkowskich, 2)                  dochodów uzyskiwanych z posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, 3)                  dochodów z prowadzonej przez STPN działalności gospodarczej, 4)                  spadków, zapisów, darowizn oraz dotacji. § 35 STPN może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. § 36 Majątkiem STPN zarządza Zarząd STPN. § 37 Majątek STPN może być użyty wyłącznie na cele statutowe STPN. § 38 Celem pomnożenia majątku lub w celu prowadzenia profesjonalnej działalności sportowej STPN może tworzyć lub nabywać udziały w spółkach prawa handlowego, w zamian za majątek STPN z zastrzeżeniem przepisów art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej. § 39 1.                   O zmianie niniejszego Statutu, rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków STPN uchwałą podjętą kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów przy obecności minimum dwóch trzecich Członków STPN. W drugim terminie zwołania wymagana jest wyłącznie większość trzech czwartych głosów oddanych bez względu na ilość obecnych na Zebraniu. 2.                   Walne Zebranie STPN rozwiązując lub likwidując STPN powołuje, co najmniej 2 likwidatorów i decyduje o przeznaczeniu majątku STPN oraz o trybie przeprowadzenia likwidacji. 3.                   Po zakończeniu likwidacji STPN, likwidatorzy występują do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie STPN z Rejestru Stowarzyszeń. 4.                   W wypadku nie powołania odrębna uchwałą likwidatorów, likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu STPN. § 40 Prawo interpretacji Statutu przysługuje Zarządowi STPN.